Adatkezelés

A hifiland.hu adatkezelési tájékoztatója

1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) 3.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes.

2. Az adatkezelő neve, elérhetősége

Reflex Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-065282
Adószám: 10349447-2-43
Székhely: 1112 Budapest, Táncos u. 4/a
Telephely: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2
Számlaszám: Budapest Bank: 10100833-42639900-01004002
Kapcsolattartó: Adamovszky István
Mobil: +36 30 950 9445
Telefon / fax: +36-1/310-23-73
E-mail: info@hifiland.hu

3 . Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlap igénybevételével a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, illetve megrendelőként vagy előjegyzőként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

4 . A kezelt adatok köre

a) Megrendelésnél: név, cím, e-mail cím, illetve - hozzájárulástól függően - telefonszám. b) Előjegyzésnél: név és cím, illetve - hozzájárulástól függően - telefonszám. c) A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén: név, e-mail cím.

5 . Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az 5. a) és b) pontokban meghatározott megrendelés és előjegyzés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása. Az adatkezelés célja az 5. c) esetben a tájékoztatás új termékekről, kedvezményes lehetőségekről, adatváltozásokról, stb.

6 . Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. Ezekben az esetekben az adatkezelő 5 munkanapon belül az adatkezeléssel érintett adatait a nyilvántartásból törölni köteles.

7 . Az adatkezelés módja

Az adatkezeléssel érintett által megadott adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint megrendelés, illetve előjegyzés esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, cím), a megrendelő, illetve előjegyző választása szerint a postai kézbesítést végző postai szolgáltató ismerheti meg. Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

8 . Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését,
c) kérheti személyes adatainak törlését,
d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
e) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel érintett fenti jogait az adatvédelmi törvény 16.§-ában meghatározott okokból törvény korlátozhatja.

a) Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200 Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.
b) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
c) A személyes adatot törölni kell, ha
- kezelése jogellenes,
- az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt,
- a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
d) Az adatkezeléssel érintett az adatvédelmi törvény 16/A.§-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben e döntéssel a kérelmező nem ért egyet, úgy a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
e) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatvédelmi törvény 17.§-ában meghatározottak szerint.

9. Az adatvédelmi nyilvántartás

A jelen adatvédelmi tájékoztatóval érintett adatkezelést az adatvédelmi törvény 30.§ a) pontja alapján az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelenteni.